Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

Please support this website. Let God's generosity flow through you. Make a donation; enable us to continue providing this service to you.

34 Linggó sa Karaniwang Panahón - A: Kristong Hari, 11/23/2014, Leksyonaryo 160, Gulóng A @ www.magsimba.com
Mga Awit sa Kapistahang Itó

Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson
To Jesus Christ Our Sovereign King | Martin B. Hellrigel - ICH GLAUB AN GOTT
Crown Him with Many Crowns | Revelation 19:12 - DIADEMATA, SMD
Christ is the King | George Bell - GELOBT SEI GOTT

AWIT SA PAG-AALAY

No Mas Amor Que El Tuyo
Mangingisdâ ng Tao | Cesáreo Gabarain

AWIT SA PAKIKINABANG

Mangingisdâ ng Tao | Cesáreo Gabarain
Hesús, Tandaán Ako | Jacques Berthier
Awit (Salmo) 023 | Arnel dC. Aquino, SJ
Awit (Salmo) 023 | Rey Magnaye
Panginoón ang Aking Pastol, Ang | Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAGHAYO

'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M.V. Francisco SJ

34 Linggó sa Karaniwang Panahón - A: Kristong Hari, 11/23/2014, Leksyonaryo 160, Gulóng A @ www.magsimba.com


Tugon sa Salmo


Mas malakí at malinaw na larawan:
/images/music/160-Pastol-ko'y-Panginoon.

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop!
right arrow

34 Linggó sa Karaniwang Panahón - A: Kristong Hari, 11/23/2014, Leksyonaryo 160, Gulóng A @ www.magsimba.com


UNANG PAGBASA: Ezek 34:11-12, 15-17

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Ezekiel

Ito ang ipinasasabi ng Panginoóng Diyós:
“Akó mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa.
Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyáng nawawala,
gayon ko hahanapin ang aking tupa.
Kukunin ko silá saanman silá itinapon
noong panahon ng kanilang kasamaan.
Akó mismo ang magpapastol sa kanila
at hahanap ng kanilang pahingahan.
Hahanapin ko ang nawawala,
ibabalik ang nalalayo,
hihilutin ang napilay,
palalakasin ang mahihina,
at babantayan ang malulusog at malalakas.
Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain.
Sa inyó,
aking kawan,
ito ang sinasabi ko na inyóng Diyós na Panginoón:
Akó ang magiging hukom ninyó.
Pagbubukurin ko ang mabubuti’t masasama,
ang mga tupa at ang mga kambing.”

right arrow

SALMONG TUGUNAN: Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5-6


Panginoo’y aking Pastol, hindi akó magkukulang.
Akó’y pinahihimlay sa mainam na pastulan.

At inaakay niyá akó sa tahimik na batisan,
binibigyan niyá akó niyong bagong kalakasan.
At sangayon sa pangakó na kaniyáng binitiwan,
sa matuwid na landasi’y doon akó inaakay.

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang;
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway.
Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Tunay na ang pagibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang akó’y nabubuhay;
doon akó sa templo mo lalagi at mananahan.

right arrow

IKALAWÁNG PAGBASA: 1 Taga-Corinto 15:20-26, 28

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Si Kristo’y muling binuhay bilang katibayan
na muling bubuhayin ang mga patay.
Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao,
gayundin naman,
dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao.
Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahát
dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan,
gayundin naman,
mabubuhay ang lahát
dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo,
ngunit ang bawat isa’y sa kaniyá-kaniyáng takdang panahon:
si Kristo ang pinakauna sa lahát;
pagkatapos,
ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niyá.
At darating ang wakas,
pagkatapos malupig ni Kristo ang lahát ng kaharian,
pamahalaan at kapangyarihan;
at ibibigay niyá sa Diyós at Ama ang paghahari.
Sapagkat si Kristo’y dapat maghari hanggang sa malupig niyá
at lubusang mapasuko ang kaniyáng mga kaaway.
Ang kahuli-hulihang kaaway na kaniyáng pasusukuin
ay ang kamatayan.
At kapag ang lahát ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo,
ang Anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyós
na naglagay ng lahát ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niyá.
Sa gayon,
lubusang maghahari ang Diyós sa kalahát-lahátan.

right arrow

MAGANDÁNG BALITŔ: Mateo 25:31-46


Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad:
"Darating ang Anak ng Tao bilang Hari,
kasama ang lahát ng anghel,
at luluklok sa kaniyáng maringal na trono.

Sa panahong iyon,
matitipon sa harapan niyá ang lahát ng tao.
Silá'y pagbubukud-bukurin niyá,
tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing.
lIalagay niyá sa kaniyáng kanan ang mga tupa,
at sa kaliwa ang mga kambing.
At sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan,
"Halikayó, mga pinagpala ng aking Ama!
Pumasok na kayó at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyó
mula pa nang likhain ang sanlibutan.

Sapagkat akó'y nagutom at inyóng pinakain,
nauhaw at inyóng pinainom.
Akó'y isang dayuhan at inyóng pinatuloy.
Akó'y walang maisuot at inyóng pinaramtan,
nagkasakit at inyóng dinalaw.
Akó'y nabilanggo at inyóng pinuntahan!

Sasagot ang mga matuwid,
'Panginoón,
kailan po namin kayó nakitang nagutom at aming pinakain,
o nauhaw at aming pinainom?
Kailan po kayó naging dayuhan at aming pinatuloy,
o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan?
At kailan po namin kayó nakitang may sakit
o nasa bilangguan at aming dinalaw?' Sasabihin ng Hari,

'Sinasabi ko sa inyó:
nang gawin ninyó ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito,
ito ay sa akin ninyó ginawa.'

"At sasabihin naman niyá sa mga nasa kaliwa,
'Lumayo kayó sa akin, mga sinumpa!
Kayó'y pasaapoy na di-mamamatay,
na inihanda para sa diyablo at sa kaniyáng mga kampon.
sapagkat akó'y nagutom at hindi ninyó pinakain,
nauhaw 'at hindi ninyó pinainom.
Akó'y naging isang dayuhan at hindi ninyó pinatuloy;
akó'y nawalan ng maisuot at hindi ninyó pinaramtan.
Akó'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyó dinalaw.'

At sasagot din silá,
'Panginoón, kailan po namin kayó nakitang nagutom,
nauhaw,
naging dayuhan,
nawalan ng maisuot,
may sakit o nasa bilangguan,
at hindi namin kayó pinaglingkuran?'

At sasabihin sa kanila ng Hari,
'Sinasabi ko sa inyó:
nang pagkaitan ninyó ng tulong ang pinakahamak sa mga Ito,
akó ang inyóng pinagkaitan.'
Itataboy ang mga ita sa kaparusahang walang hanggan,
ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan."

right arrow

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
Resources

Register | Login


MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG
Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.87.109.201