Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

Please support this website. Let God's generosity flow through you. Make a donation; enable us to continue providing this service to you.

Lahat ng Kaluluwa, 11/02/2014, Leksyonaryo 668, Gulóng A @ www.magsimba.com
Mga Awit sa Kapistahang Itó

Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson
Muling Nabuhay ang Panginoón | Simeon R. Reginio | Simeon R. Reginio
Sino'ng Makapaghihiwaláy? | Anunciata
Panginoón ng Aming Buhay | E.P. Hontiveros, SJ AT Francisco Avendano
Magpuri sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAG-AALAY

Mapapalad | Fruto Ramirez SJ
Ang Mabuhay sa Pag-ibig | Tabuena at E.P. Hontiveros SJ
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 027 | Vic Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG

Awit (Salmo) 023 | Arnel dC. Aquino, SJ
Awit (Salmo) 023 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 023: Ang Panginoón ang Aking Pastol | Danilo B. Isidro, SJ, Felipe Fruto L. Ramirez, SJ
Awit (Salmo) 023: Ang Poon ang Aking Pastol | Vic Eclar Romero
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027 | Vic Eclar Romero
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAGHAYO

Magpuri sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ
Sino'ng Makapaghihiwaláy? | Anunciata
Magpuri sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ
Muling Nabuhay ang Panginoón | Simeon R. Reginio | Simeon R. Reginio
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson

Lahat ng Kaluluwa, 11/02/2014, Leksyonaryo 668, Gulóng A @ www.magsimba.com


Tugon sa Salmo

Tanglaw ko at kaligtasan ang Panginoong Maykapal! right arrow

Lahat ng Kaluluwa, 11/02/2014, Leksyonaryo 668, Gulóng A @ www.magsimba.com


UNANG PAGBASA: Karunungan 3:1-9

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Karunungan

Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos,
at di sila makararanas ng kamunti mang pahirap.
Sa akala ng mga hangal,
ang mga matuwid ay namamatay;
iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan,
at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho.

Ngunit ang totoo,
sila’y nananahimik na.
Bagamat sa tingin ng tao sila’y pinarusahan,
ngunit ang totoo,
sila’y nasa buhay na walang hanggan.
Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala,
napatunayan ng Diyos na sila’y karapatdapat.
Sila’y kanyang sinubok,
tulad ng ginto sa tunawan,
kaya’t sila’y tinanggap niyang parang handog na sinusunog.
Pagdating ng Pangi¬noon para gantimpalaan ang mga banal,
magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami.
Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig.

At ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailan¬man.
Ang mga nagtitiwala sa kanya
ay makauunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan.
At ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay
na kasama niya sa kanyang pag-ibig,
sapagkat siya’y mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang.

right arrow

SALMONG TUGUNAN: Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takót akó kaninuman;
sa mga panganib kaniyáng iingatan,
kaya naman akó’y walang agam-agam.

Isang bagay lamang ang aking mithiin,
isang bagay itong sa Poon hiniling:
Ang akó’y lumagi sa banal na templo
upang kagandahan niyá’y mamasdan ko
at yaong patnubay niyá ay matamo.

O Diyós, akó’y dinggin sa aking pagtawag,
lingapin mo akó, sa aki’y mahabag.
Ang paanyaya mo’y "Lumapit sa akin."
Huwag kang magkukubli’t kita’y hahanapin!

Akó’y nananalig na bago mamatay,
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoóng Diyós tayo’y magtiwala! Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kaniyáng kalinga!

right arrow

IKALAWÁNG PAGBASA: Taga-Roma 6:3-9

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa Mga taga-Roma

Mga kapatid,
hindi ba ninyó nalalaman na tayong lahát
na nabinyagan kay Kristo Hesús ay nabinyagan sa kaniyáng kamatayan?

Samakatwid,
tayo’y namatay at nalibing na kasama niyá sa pamamagitan ng binyag
upang kung paanong binuhay na muli si Kristo
sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama,
tayo nama’y mabuhay sa isang bagong pamumuhay.

Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang
tulad ng kaniyáng kamatayan,
tiyak na makakaisa niyá tayo sa isang muling pagkabuhay
tulad ng kaniyáng pagkabuhay.

Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakóng kasama niyá
upang mamatay ang makasalanang katawan
at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan.

Sapagkat ang namatay na ay pinalaya
mula sa kapangyarihan ng kasalanan.
Ngunit tayo’y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo
kung namatay tayong kasama niyá.

Alam nating si Kristo na muling binuhay
ay hindi na muling mamamatay.
Wala nang ka¬pangyarihan sa kaniyá ang kamatayan.

right arrow

PAMBUNGAD SA MAGANDÁNG BALITŔ: ...


Mabubuhay kailanman ang manalig sa hinirang na Manunubos ng tanan. right arrow

MAGANDÁNG BALITŔ: Juan 6:37-40


Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Juan

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús sa mga tao,
“Lalapit sa akin ang lahát ng ibinibigay sa akin ng Ama.
At hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin.

Sapagkat akó’y bumaba mula sa langit,
hindi upang gawin ang kalooban ko,
kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.

At ito ang kaniyáng kalooban:
huwag kong pabayaang mawala
kahit isa sa mga ibinigay niyá sa akin,
kundi muling buhayin silá sa huling araw.

Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama:
ang lahát ng makakita at manalig sa Anak
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
At silá’y muli kong bubuhayin sa huling araw."

right arrow

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
Resources

Register | Login


MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG
Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.204.249.184