Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

We provide Filipino liturgical resources as a public service. We depend on your financial support to continue providing this service. Please help. Our webhosting contract is up for renewal. Please donate. Salamat po.

Our request for financial help has been up here for four weeks now. So far, we have received $205. Thank you to our donors: John B., Grace M., Anne L., Cheryll and Chris T., and Helen S.


And to the volunteers who work for free throughout the year, we want to give at least a gift at Christmas.
San Nicolas Academy, Pampanga

San Nicolas Academy, Pampanga

Banál na Mag-anak - B (optional; new), 12/28/2014, Leksyonaryo 17, Gulóng B @ www.magsimba.com
Mga Awit sa Kapistahang Itó

Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

Banál na Mag-anak - B (optional; new), 12/28/2014, Leksyonaryo 17, Gulóng B @ www.magsimba.com


Tugon sa Salmo


Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. right arrow

Banál na Mag-anak - B (optional; new), 12/28/2014, Leksyonaryo 17, Gulóng B @ www.magsimba.com


UNANG PAGBASA: Genesis 15:1-6; 21:1-3

Ang mga ama ay binigyan ng Panginoón ng kapangyarihan sa mga anak,
at iniutos niyá na sundin ng mga anak ang kanilang ina.
Ang gumagalang sa kaniyáng ama’y nagbabayad na sa kaniyáng kasalanan,
at ang nagpaparangal sa kaniyáng ina’y parang nag-iimpok ng kayamanan.
Ang gumagalang sa kaniyáng ama’y paliligayahin naman ng kaniyáng mga anak,
at ang panalangin niyá’y agad diringgin ng Panginoón.
Ang nagpaparangal sa kaniyáng ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kaniyáng ina,
ay tumatalima sa Panginoón;
pahahabain ng Diyós ang kaniyáng buhay.
Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siyá’y matanda na,
at huwag mo siyáng dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay.
Pagpaumanhinan mo siyá kapag nanlalabo na ang kaniyáng isip;
huwag mo siyáng lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas.
Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoón.
Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan.

right arrow

SALMONG TUGUNAN: Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9Mapalad ang bawa’t tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kaniyáng utos.
Hindi siyá magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kaniyáng buhay.

Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.

Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. right arrow

IKALAWÁNG PAGBASA: Heb 11:8, 11-12, 17-19

Mga kapatid:
Kayó’y hinirang ng Diyós,
itinalaga para sa kaniyá at minamahal niyá.
Kaya’t dapat kayóng maging mahabagin,
maganda ang kalooban,
mapagpakumbaba,
ma bait at matiisin.
Magpaumanhinan kayó at magpatawaran
kung may hinanakit kayó sa isa’t isa.
Pinatawad kayó ng Panginoón kaya’t magpatawad din kayó.
At higit sa lahát,
mag-ibigan kayó pagka’t ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa.
At paghariin ninyó sa inyóng puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo,
sapagkat ito ang dahilan kaya kayó tinawag
upang maging bahagi ng isang katawan.
Magpasalamat kayóng lagi.
Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyóng mabuti sa inyóng isip.
Magpaalalahanan kayó at magturuan nang buong kaalaman.
Umawit kayó ng mga salmo,
mga imno,
at mga awiting espirituwal,
na may pagpapasalamat sa Diyós.
At anuman ang gagawin ninyó,
maging sa salita o sa gawa,
gawin ninyóng lahát sa pangalan ng Panginoóng Hesús,
at sa pamamagitan niyá’y magpasalamat kayó sa Diyós Ama.
Mga babae,
pasakóp kayó sa inyu-inyóng asawa,
sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoón.
Mga lalaki,
ibigin ninyó ang inyu-inyóng asawa,
at huwag siláng pagmamalupitan.
Mga anak,
sundin ninyóng lagi ang inyóng mga magulang,
sapagka’t ikinalulugod iyan ng Panginoón.
Mga ama,
huwag ninyóng kagagalitan nang labis ang inyóng mga anak,
at baka manghina ang kanilang loob.

right arrow

PAMBUNGAD SA MAGANDÁNG BALITÀ: Heb 1:1-2


Kapayapaan ni Kristo at Salitâ n'yáng totoo nawá'y manahan sa inyó. right arrow

MAGANDÁNG BALITÀ: Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40


Taun-taon, tuwing Pista ng Paskuwa,
ang mga magulang ni Hesús ay pumupunta sa Jerusalem.
At nang labindalawang taon na siyá,
pumaroon silá gaya ng dati nilang ginagawa.
Pagkatapos ng pista, silá’y umuwi na.
Nagpaiwan si Hesús sa Jerusalem
ngunit hindi ito napansin ng kaniyáng mga magulang.
Sa pag-aakala ng isa na si Hesús ay kasama ng isa,
nagpatuloy silá sa maghapong paglalakbay.
Nang malaman nilang hindi siyá kasama,
siyá’y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala.
Hindi nila siyá matagpuan,
kaya’t bumalik silá sa Jerusalem upang doon hanapin.

At nang ikatlong araw,
natagpuan nila si Hesús sa loob ng templo,
nakaupong kasama ng mga guro.
Nakikinig siyá sa kanila at nagtatanong;
at ang lahát ng nakarinig sa kaniyá ay namangha sa kaniyáng katalinuhan.
Nagtaka rin ang kaniyáng mga magulang nang siyá’y makita.
Sinabi ng kaniyáng ina,
“Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin?
Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo.”
Sumagot siyá,
“Bakit po ninyó akó hinahanap?
Hindi ba ninyó alam na akó’y dapat na nasa bahay ng aking Ama?”
Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito.
Siyá’y umuwing kasama nila sa Nazaret,
at naging isang masunuring anak.

Ang lahát ng bagay na ito ay iningatan ng kaniyáng ina sa kaniyáng puso.
Patuloy na lumaki si Hesús.
Umunlad ang kaniyáng karunungan at lalong kinalugdan ng Diyós at ng mga tao.

right arrow

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayà ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagì ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
Resources

Register | Login


MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG
Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.145.209.42